เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลการติดต่อ
Email : ส่วนกลางรับเรื่อง
thip@ha.or.th


Line Group
Line THIP Group


น.ส. ทราย ไชยวัง            
นักวิชาการ    
โทรศัพท์ 02-832-9429
--------------------------------------
นาย สงวน แก้วขาว         
เจ้าหน้าที่จัดการความรู้  (Admin ระบบ THIP)   
โทรศัพท์ 02-832-9424
--------------------------------------
นางศิญาภัสร์ รัตนประยงค์วุฒิ    
ผู้ประสานโครงการ THIP 
โทรศัพท์ 02-832-9440