เข้าสู่ระบบ
บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2564/2021
 2021 บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2564/2021 ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program: THIP) บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบฉบับนี้มีการปรับการระบุชื่อตัวชี้วัดให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐาน เป็นฉบับที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดทำขึ้นสำหรับโรงพยาบาลสมาชิกโครงการเพื่อศึกษาและนำไปสู่การวางระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดอย่างมีคุณค่า ดังคำกว่าวที่ว่า “ความมีคุณค่าของการใช้ตัวชี้วัดนั้น จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ไปสู่ความมีมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยได้ในที่สุด”