เข้าสู่ระบบ
โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัด THIP Good Practice SHOWCASE 2021

กิจกรรมการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัด
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลใช้ประโยชน์จากการเทียบเคียงตัวชี้วัดเปรียบเทียบเพื่อการยกระดับผลลัพธ์ (Performance) ขององค์กรและพัฒนาองค์ความรู้จากการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศของเครือข่ายสถานพยาบาลโดยผลงานการพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้จากการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ แก่เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติTHIP ในกิจกรรมสัมมนาวิชาการในรูปแบบเสมือนจริงTHIP Good Practice Showcase 2021มุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดอย่างมีคุณค่าดังคำกว่าวที่ว่า“ความมีคุณค่าของการใช้ตัวชี้วัดนั้นจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความมีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยได้ในที่สุด”

-
ขั้นตอนการส่งผลงาน
- แบบฟอร์การส่งผลงาน
- เอกสารรายละเอียดการประชาสัมพันธ์