เข้าสู่ระบบ
ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานการพัฒาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัด
ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัด ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP : Thailand Hospital Indicator Program) เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาล ใช้ประโยชน์จากการเทียบเคียงตัวชี้วัดเปรียบเทียบเพื่อการยกระดับผลลัพธ์ขององค์กร และพัฒนาองค์ความรู้ จากการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ ของเครือข่ายสถานพยาบาล โดยผลงานการพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้จากการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ แก่เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ THIP ในกิจกรรมสัมมนาวิชาการในรูปแบบเสมือนจริง THIP Good Practice Showcase 2021 นั้น

            สถาบันได้มีคำสั่งที่ 072/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัดประจำปี 2564 และได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดตามเกณฑ์พิจารณาตัดสิน และมีมติการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลในการประชุมวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  จำนวน 15 ผลงาน โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

          ในการนี้ สำนักพัฒนาองค์กร ฝ่ายจัดการความรู้ ขอเสนอรายชื่อสถานพยาบาล ที่ได้รับการคัดเลือกตามตามเกณฑ์พิจารณาตัดสิน โดยผลงานดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป 
ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดผลงานการพัฒนา.pdf 1.15 MB