เข้าสู่ระบบ
ขยายเวลา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ปีงบประมาณ 2565
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program :THIP) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการเปรียบเทียบตัวชี้วัด และ Benchmarking ร่วมกันของเครือข่ายสมาชิกผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP Application) สรพ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญชวนให้สถานพยาบาลของท่าน ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ มาตรฐาน HA สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกระบบ THIP ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์https://thip.ha.or.th ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564   
จดหมายประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิก THIP_(สำหรับ_640.pdf 281 KB


เอกสารประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์.pdf 1.19 MB