เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนใช้ระบบ THIP
ผอ./ ผู้บริหารสูงสุด
ผู้ประสานงานโครงการ THIP คนที่ 1
ผู้ประสานงานโครงการ THIP คนที่ 2
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและดูรายงานเปรียบเทียบ
ผู้กรอกข้อมูลตัวชี้วัด
ผู้บันทึกส่งข้อมูลเข้าระบบ

สรุปข้อมูลการลงทะเบียน

รหัสสถานพยาบาล
ชื่อสถานพยาบาล (ภาษาไทย)
ชื่อสถานพยาบาล (English)
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
ที่อยู่สถานพยาบาล (ภาษาไทย)
Address
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขแฟกซ์ของสถานพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
อีเมลของศูนย์พัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
ประเภทสถานพยาบาล
ระดับศักยภาพ
สังกัด
อยู่ในเขตบริการ
จำนวนเตียงที่ขออนุญาต
จำนวนเตียงที่เปิดใช้จริง
สถานะการรับรอง HA
วันที่ได้รับการรับรอง
วันที่การรับรองหมดอายุ
ผ่านระบบการรับรองอื่นๆ ที่ไม่ใช่ HA
วันที่ได้รับการรับรอง
วันที่การรับรองหมดอายุ
ชื่อในการออกใบเสร็จ
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ผอ./ ผู้บริหารสูงสุด
คำนำหน้าชื่อ ผอ./ ผู้บริหารสูงสุด
ชื่อ ผอ./ ผู้บริหารสูงสุด
สกุล ผอ./ ผู้บริหารสูงสุด
ผู้ประสานงานโครงการ THIP คนที่ 1
คำนำหน้าชื่อ ผู้ประสานงานคนที่ 1
ชื่อ ผู้ประสานงานคนที่ 1
สกุล ผู้ประสานงานคนที่ 1
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
ผู้ประสานงานโครงการ THIP คนที่ 2
คำนำหน้าชื่อ ผู้ประสานงานคนที่ 2
ชื่อ ผู้ประสานงานคนที่ 2
สกุล ผู้ประสานงานคนที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและดูรายงานเปรียบเทียบ
ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
ผู้กรอกข้อมูลตัวชี้วัด
ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
ผู้บันทึกส่งข้อมูลเข้าระบบ
ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
ยกเลิก กลับ